Hisaka, Gioăng & Tấm

Chúng tôi cung cấp Gioăng, Tấm chính hãng và không chính hãng cho các Bộ trao đổi nhiệt Hisaka

EX- Series

EX11

EX15

LX- Series

LX00A slit-in

LX10A slit-in

LX20

LX30A slit-in

LX40

LX50A slit-in

LX20A slit-in

LX40A slit-in

RX- Series

RX11A slit-in

RX13A slit-in

RX30A slit-in

RX70

SX- Series

SX41

SX43

SX90

SX90M

UX- Series

UX01

UX10

UX20

UX30

UX40

UX80

UX90

UX100

UX10A slit-in

UX20A slit-in

UX30A slit-in

UX40A slit-in

YX- Series

YX80