ITT, Gioăng & Tấm

Chúng tôi cung cấp Gioăng, Tấm chính hãng và không chính hãng cho các Bộ trao đổi nhiệt ITT

 

ITT P &PF Series

P07

PF-8

PF-10

PF-15

PF-20

PF-21

PF-25

PF-30

PF-35

PF-41

PF-42

PF-45

P7

PF8

PF10

PF15

PF20

PF21

PF25

PF30

PF35

PF41

PF42

PF45

PF-50

PF-51

PF-55

PF-60

PF-61

PF-65

PF-66

PF-70

PF-71

PF-75

PF-80

PF50

PF51

PF55

PF60

PF60

PF65

PF66

PF70

PF71

PF75

PF80